سبک های صفحه بندی

نمونه هایی برای نمایش صفحه بندی برای نشان دادن یک سری محتوای مرتبط در چندین صفحه وجود دارد.

پیش فرض

سایز کوچک
سایز متوسط
سایز بزرگ

حاشیه دار


پرش به صفحه ای خاص


تمام صفحه


جدیدتر و قدیمی تر


مشاهده بیشتر