نسخه 3

فرهنگ

زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی دیگران هدر ندهید. گرفتار عقاید نشوید - زندگی حاصل نتایج تفکر دیگران است

استیو جابز شرکت اپل
بین الملل

افتتاح نمایشگاه آثار هنری در نگارخانه شهید شهرانی شهرکرد

این راست نیست که هرچه عاشق‌ تر باشی بهتر درک می‌کنی. همه‌ی آنچه عشق و عاشقی